آموزش فروش بلیط پروازهای خارجی با مدرک فنی و حرفه ای

کارمند متوسط فروش بلیط به شخصی اطلاق می شود که توانایی فروش بلیط پروازهای خارجی ، صدور و ابطال بلیط پروازهای خارجی را داشته باشد. اصطلاح انگلیسی Air ticket , Booking Flights , Airline ticket معادل فروش بلیط هواپیما می باشد.

کارمند متوسط فروش بلیط شغلی از حوزه گردشگری است که دارای شایستگی های: بکارگیری سیستم های کامپیوتری شرکت های مختلف هوایی ، مسیریابی مناسب جهت مسافرین هوایی ، کاربرد انواع مسافرت های هوایی ، کاربرد انواع بلیط های پروازهای خارجی، فروش بلیط پروازهای خارجی ، تقسیم بندی انواع نرخ های عادی و ویژه بلیط هواپیما ، تهیه گزارش فروش و ارسال آن می باشد.

شغل کارمند متوسط فروش بلیط هواپیما با مشاغلی همچون کارمند مقدماتی و پیشرفته فروش بلیط هواپیما و مدیر تور در ارتباط است.

مهارت های پیش نیاز شغل کارمند متوسط فروش بلیط هواپیما، کسب مهارت کارمند مقدماتی فروش بلیط هواپیما می باشد.

کد استاندارد مهارت کارمند فروش بلیط متوسطه: ۹۴/۵۶/۱/۳


سرفصل و استاندارد آموزش کارمند فروش بلیط متوسطه :

بکارگیری سیستم های کامپیوتری در شرکت های هوایی
- اطلاعات پرواز سیستم های رایانه ای شرکتهای هوایی
- اصول تغییرات پس از تشکیل PNR
- اصول ابطال جابجایی ذخیره شده در سیستم
- نحوه ذخیره جا و تشکیل PNR پروازهای خارجی
- خواندن پیام های دریافتی از شرکتهای مختلف هوایی
- استخراج اطلاعات پروازی از سیستم شرکتهای هوایی مختلف
- رعایت قوانین و مقررات شرکتهای هوایی دنیا
- رعایت اصول ارگونومی در دفاتر مسافرتی
- استفاده از سیستم کامپیوتری و حذف کاغذ


مسیر یابی مناسب مسافرین هوایی
- انواع قراردادهای بین شرکت های هوایی
- مقررات ترانزیت و عبور نقاط میانی
- انواع پروازهای خارجی
- اصول و مبانی رزرواسیون
- بکارگیری اطلاعات جغرافیایی در مسیر یابی
- بکارگیری مقررات ترانزیت و گمرک
- مسیر یابی مناسب جهت مسافرین هوایی
- حفظ حقوق مسافران
- حفظ حقوق شرکتهای هوایی
- رعایت اصول حمل وسایل و ملزومات توسط مسافران


کاربرد انواع مسافرت های هوایی
- انواع مسیرهای هوایی یک طرفه
- مسیرهای هوایی رفت و برگشت
- مسیرهای دهانه دار (منقطع)
- محاسبه نرخ مسیرهای هوایی یک طرفه
- محاسبه نرخ مسیرهای رفت و برگشت
- محاسبه نرخ مسیرهای دهانه دار
- معرفی کتاب PAT
- معرفی کتاب General rules
- معرفی کتاب OAG
- معرفی کتاب اصول مسافرت و صدور بليط
- حفظ حقوق و قوانین شرکت های هوایی


تقسیم بندی انواع نرخ های عادی و ویژه هواپیما
- نرخ های رقابتی شرکت های هواپیمایی
- نرخ های مخصوص یاتا
- نرخ های قراردادی شرکت ها
- نرخ های نرمال یاتا
- تقسیم بندی انواع نرخ های عادی و ویژه هواپیما
- نحوه محاسبه مسیرهای غیر مستقیم
- نحوه محاسبه تخفیف کودکان و اطفال در نرخ های بلیط هواپیما
- رعایت قوانین و مقررات شرکت های هواپیمایی
- احترام به حقوق مسافران و رعایت آن


کاربرد انواع بلیط های شرکتهای هوایی
- انواع بلیط های دست نویس هواپیما
- انواع بلیط های چاپی هواپیما
- بلیطهای الکترونیکی هواپیما
- صدور بلیط های چاپی هواپیما
- صدور بلیط های الکترونیکی هواپیما
- رعایت حقوق شرکتهای هوایی
- رعایت اصول ارگونومی در پشت کانتر فروش هواپیما
- استفاده از سیستم کامپیوتر و بلیط های الکترونیکی در جهت حفظ محیط زیست و حذف کاغذ


فروش بلیط های پروازهای خارجی ، صدور و ابطال
- انواع بلیط های هوایی خارجی
- انواع کدهای روی بلیط هواپیما
- مالیات های مشمول بر بلیط هواپیما TAX
- نحوه تکمیل بلیط خارجی
- انواع پرداخت بلیط خارجی
- فروش بلیط خارجی ، صدور و ابطال بلیط های خارجی
- رعایت قوانین و مقررات مالیات بر بلیط هواپیما
- رعات حقوق مسافران


تهیه گزارش فروش بلیط و ارسال آن
- فرم های گزارش شرکت های هواپیمایی
- مراحل ارسال گزارش به شرکتهای هوایی
- میزان و نحوه محاسبه کمیسیون فروش بلیط هواپیما
- محاسبات تکمیل فرم های گزارش
- تهیه گزارش فروش و ارسال آن
- رعایت حقوق شرکت های هوایی
- رعایت میزان کمیسیون شرکت های هوایی

آموزشگاه فروش بلیط پروازهای خارجی با مدرک فنی و حرفه ای

whatsapp