نمونه سوالات آزمون کتبی راهنمای گردشگری محلی بومی فنی و حرفه ای

1-

تهران در چند کیلومتری جنوب دریای خزر واقع شده است؟

الف: 100

ب: 112

ج: 147

د: 1522-

کدامیک جز دریاچه های استان سیستان و بلوچستان می باشد؟

الف: هامون

ب: جازموریان

ج: ماشکل

د: همه موارد3-

احداث چه چیزی در زنجان در دوران آغامحمدخان شروع و در دوران فتحعلی شاه خاتمه یافت؟

الف: حمام تاریخی

ب: عمارت ذوالفقاری

ج: کاروان سنگی

د: بازار تاریخی4-

استان تهران از جنوب به کدام استان محدود است؟

الف: البرز

ب: سمنان

ج: مازندران

د: قم5-

کدامیک از کاخ موزه های تهران محسوب می شود؟

الف: سعدآباد

ب: نیاوران

ج: گلستان

د: همه موارد6-

نقاشی روی چرم از چه دوره ای در تهاران رواج یافت؟

الف: قاجاریان

ب: صفویان

ج: هلویان

د: ساسانیان7-

شور شلیراوی های کهگیلویه در دوران ................... رخ داد

الف: صفویه

ب: زندیه

ج: افشاریه

د: قاجاریه8-

کدامیک از کوه های مهم استان کرمانشاه است ؟

الف: سیروله

ب: دالاهو

ج: کمرزرد

د: همه موارد9-

تنها صنعت بومی استان تهران چیست؟

الف: شیشه گری

ب: نقاشی روی چرم

ج: سفال سازی

د: پتوبافی10-

از میان صنایع دستی زیر کدامیک دارای سابقه طولانی تری است؟

الف: جاجیم بافی

ب: گلیم بافی

ج: سفال گری

د: قالی بافی11-

صنایع دستی روستایی تهران معمولا به کدام صفت اختصاص دارد؟

الف: قالی بافی - سفال گری

ب: حصیربافی - ورنی بافی

ج: جاجیم بافی - پتو بافی

د: همه موارد12-

در خاطرات اعتمادالسلطنه واژه تهران به چه معناست؟

الف: محلی که در ته ری قرار دارد

ب: منطقه گرمسیر

ج: زیرزمین

د: هیچکدام13-

مازوج جزو کدامیک از گیاهان در استان ایلام محسوب می شود؟

الف: گیاهان دارویی

ب: گیاهان صمغی

ج: گیاهان ساقه دار

د: الف و ب14-

در بروجن از شهرهای استان چهارمحال بختیاری چه فعالیتی کاربرد دارد؟

الف: سبدبافی

ب: گیوه دوزی

ج: جاجیم بافی

د: گلیم بافی15-

شورابیل تنها دریاچه طبیعی داخل شهر ایران در کدام استان قرار دارد؟

الف: آذربایجان شرقی

ب: آذربایجان غربی

ج: اردبیل

د: کردستان16-

کدام عامل باعث کاهش تعداد گردشگر می شود؟

الف: بی ثباتی خاورمیانه

ب: سیاست خارجی

ج: محدودیت های ایران

د: همه موارد17-

قسمت عمده آب مصرفی شهر تهران مربوط به کدام رودخانه می باشد؟

الف: کرج و جاجرود

ب: کرج و ورامین

ج: جاجرود و ری

د: ری و ورامین18-

دامنه های البرز به کدامیک منتهی می شود؟

الف: تپه ماهور

ب: دره های اوین و درکه

ج: دره نیاوران - حصارک و سوهانک

د: همه موارد19-

کدامیک باعث گرما و خشکی هوا در استان تهران می شود؟

الف: دشت قزوین

ب: کویر قم

ج: مناطق خشک

د: همه موارد20-

مرتفع ترین منطقه استان کردستان ................... می باشد ؟

الف: زرد کوه

ب: کوه سهند

ج: کوه شاهو

د: کوه دنانمونه سوالات آزمون کتبی راهنمای گردشگری محلی بومی
آموزش راهنمای گردشگری محلی بومی
whatsapp