نمونه سوالات آزمون کتبی راهنمای گردشگری محلی بومی فنی و حرفه ای

(40 سوال)
1-

استان تهران از شمال به کدام استان محدود است؟

الف: البرز

ب: سمنان

ج: مازندران

د: قم2-

استان تهران از جنوب به کدام استان محدود است؟

الف: البرز

ب: سمنان

ج: مازندران

د: قم3-

استاتن تهران از غرب به کدام استان محدود است؟

الف: البرز

ب: سمنان

ج: مازندران

د: قم4-

استان تهران از شرق به کدام استان محدود است؟

الف: البرز

ب: سمنان

ج: مازندران

د: قم5-

استان تهران از جنوب غرب به کدام استان محدود است؟

الف: همدان

ب: مرکزی

ج: قم

د: گیلان6-

کدامیک از شهرهای مهم استان تهران محسوب می شود؟

الف: دماوند

ب: ورامین

ج: دی

د: همه موارد7-

اسم شهرری از زمان کدام سلسله بر روی آن گذاشته شده است؟

الف: ساسانیان

ب: اشکانیان

ج: صفویان

د: هخامنشیان8-

شهرری در حمله ........... خراب گردید.

الف: تاتارها

ب: مغول ها

ج: اعراب

د: تیموریان9-

شهرری برای بار دوم توسط کدامیک به ویرانه تبدیل شد؟

الف: تاتارها

ب: مغول ها

ج: اعراب

د: تیموریان10-

مردم شهر بعد از خرابی ری توسط تیمور به کدام شهر نقل مکان کردند؟

الف: شهریار

ب: ورامین

ج: دماوند

د: سمنان11-

نام تهران قبل از سده چندم هجری قمری وجود داشته است؟

الف: اول

ب: دوم

ج: سوم

د: چهارم12-

تهران در چه زمانی رونق گرفت؟

الف: قاجار

ب: تیموریان

ج: صفویان

د: اشکانیان13-

تهران در زمان کدام پادشاه دوباره رونق گرفت؟

الف: شاه طهماسب اول

ب: شاه طهماسب دوم

ج: شاه عباس اول

د: شاه عباس دوم14-

بعد از شاه طهماسب چه کسی هست به آبادانی تهران گماشت؟

الف: شاه طهماسب دوم

ب: شاه عباس اول

ج: شاه عباس دوم

د: شاه عباس سوم15-

تهران برای اولین بار توسط چه کسی به عنوان پایتخت انتخاب شد؟

الف: فتحعلی شاه

ب: آغامحمدخان قاجار

ج: احمد شاه

د: هیچکدام16-

عمارت ها و کاخ های تهران به چه دوره ای تعلق دارد؟

الف: صفویان

ب: قاجار

ج: هلوی

د: الف و ب17-

شاه کدام دوره در کاخ گلستان حضور داشتند؟

الف: صفویان

ب: قاجار

ج: هلوی

د: همه موارد18-

برج طغرل در شهرری، ساخت چه دوره ای هست؟

الف: ساسانیان

ب: اشکانیان

ج: سلجوقیان

د: قاجاریان19-

برج طغرل شبیه چه چیزی است؟

الف: کنگره

ب: خورشید

ج: عقربه های ساعت

د: کاشی20-

صنایع دستی استان تهران با توجه به بافت اجتماعی و تنوع قومی به کدام دسته تقسیم بندی می شود؟

الف: شهری

ب: روستایی

ج: عشایری

د: همه موارد21-

کدام صنایع دستی در کارگاه های دائمی تولید می شوند و فاقد سابقه طولانی در منطقه هستند؟

الف: شهری

ب: روستایی

ج: عشایری

د: همه موارد22-

صنایع دستی روستایی تهران نشان می دهد که بیشتر افراد غیربومی آن از کدام شهر مهاجرت کرده اند؟

الف: تبریز

ب: لالجین

ج: همدان

د: همه موارد23-

تنها صنعت بومی استان تهران چیست؟

الف: شیشه گری

ب: نقاشی روی چرم

ج: سفال سازی

د: پتوبافی24-

نقاشی روی چرم از چه دوره ای در تهاران رواج یافت؟

الف: قاجاریان

ب: صفویان

ج: هلویان

د: ساسانیان25-

صنایع دستی روستایی تهران معمولا به کدام صفت اختصاص دارد؟

الف: قالی بافی - سفال گری

ب: حصیربافی - ورنی بافی

ج: جاجیم بافی - پتو بافی

د: همه موارد26-

از میان صنایع دستی زیر کدامیک دارای سابقه طولانی تری است؟

الف: جاجیم بافی

ب: گلیم بافی

ج: سفال گری

د: قالی بافی27-

از متنوع ترین دست بافته های ورامین کدامیک می باشد؟

الف: گلیم بافی

ب: حصیر و سفال

ج: سفره و نمکدان

د: ورنی و جاجیم28-

از شهرستان دماوند کدام صنایع دستی مرسوم است؟

الف: قالی بافی

ب: گلیم بافی

ج: جاجیم بافی

د: همه موارد29-

منطقه فیروزکوه به کدام صنایع دستی مشغول هستند؟

الف: جاجیم بافی

ب: گلیم بافی

ج: قالی بافی

د: حصیربافی30-

از عمده ترین صنایع دستی فیروزکوه کدامیک است؟

الف: گلیم بافی

ب: جاجیم بافی

ج: قالی بافی

د: همه موارد31-

در حومه کدام شهر برخی از انواع صنایع دستی توسط گروهی از عشایر لر قشقایی تولید می شوند؟

الف: ری

ب: دماوند

ج: تهران

د: ورامین32-

استان تهران در دامنه کدامیک وجود دارد؟

الف: البرز شمالی

ب: البرز جنوبی

ج: البرز مرکزی

د: ورامین شرقی33-

تهران از سمت جنوب به کدام قسمت های محصور شده است؟

الف: کوه های ری

ب: کوه های بی بی شهربانو

ج: دشت های شهریار و ورامین

د: همه موارد34-

بلندترین قله کوهستان شمالی تهران کدامیک می باشد؟

الف: توچال

ب: بی بی شهربانو

ج: ری

د: البرز35-

دامنه های البرز به کدامیک منتهی می شود؟

الف: تپه ماهور

ب: دره های اوین و درکه

ج: دره نیاوران - حصارک و سوهانک

د: همه موارد36-

شهر تهران به وسیله کدام رودخانه مشروب می شود؟

الف: کرج

ب: جاجرود

ج: فصلی

د: همه موارد37-

قسمت عمده آب مصرفی شهر تهران مربوط به کدام رودخانه می باشد؟

الف: کرج و جاجرود

ب: کرج و ورامین

ج: جاجرود و ری

د: ری و ورامین38-

از نظر شرابط اقلیمی، استان تهران در دشت چگونه است؟

الف: کوهستانی

ب: بیابانی

ج: نیمه بیابانی

د: خشک39-

کدامیک باعث گرما و خشکی هوا در استان تهران می شود؟

الف: دشت قزوین

ب: کویر قم

ج: مناطق خشک

د: همه موارد40-

کدام شهر در مسیر جاده ابریشم قرار دارد؟

الف: ری

ب: دماوند

ج: تهران

د: ورامیننمونه سوالات آزمون کتبی راهنمای گردشگری محلی بومی
آموزش راهنمای گردشگری محلی بومی
whatsapp