نمونه سوالات آزمون کتبی راهنمای گردشگری فرهنگی فنی و حرفه ای

(40 سوال)
1-

اکولوژی دانشی است که:

الف: محیط تغییر یافته توسط بشر را مطالعه میکند

ب: تساوی حقوق زیستی انسان را بررسی میکند

ج: سازگاری ارگانیسم زنده با محیط خود را مطالعه میکند

د: ظاهر فیزیکی انسان را مطالعه میکند2-

ابعاد میراث فرهنگی کدام است؟

الف: میراث منقول، میراث معنوی

ب: میراث مادی، میراث معنوی

ج: میراث صوری

د: فولکلور و زبان3-

فرهنگ دارای کدام ویژگی نیست؟

الف: اکتسابی

ب: ذاتی

ج: دست یافتنی

د: تلقین پذیر4-

قانون عتیقات در چه سالی به تصویب مجلس رسید؟

الف: 1342

ب: 1308

ج: 1329

د: 13095-

چند درصد از کل گونه های گردشگری را گردشگری مذهبی تشکیل می دهد؟

الف: 12

ب: 17

ج: 11

د: 56-

نخستین گام برای توسعه صنعت گردشگری چیست؟

الف: توسعه زیرساخت

ب: شناخت جاذبه ها

ج: توسعه اقامتگاها

د: تبلیغات گسترده7-

آنیمیسم چه دینی است؟

الف: اعتقاد به تجدد گرایی

ب: ماورالطبیعه

ج: نسبت دادن روح به تمام پدیده های طبیعی

د: حلول روح در اجسام8-

تعالیم مانی بر چه ادیان استوار است؟

الف: زرتشت-مسیحیت

ب: اسلام-مسیحیت

ج: زرتشت-بودا

د: اسلام-زرتشت9-

اقلیم چیست؟

الف: عامل جوی

ب: چشم انداز طبیعی

ج: شرایط آب و هوایی

د: چگونگی پوشش گیاهی و جانوری10-

در ساختمان های سنتی استفاده از نوع انرژی هایی مد نظر بوده است؟

الف: سوختهای فسیلی

ب: انرژی های ارزان و در دسترس

ج: سوختهای شیمیایی

د: سوختهای گیاهی11-

براساس نظر تالکوت تغییرات اجتماعی چگونه تفکیک می شود؟

الف: تغییرات فرهنگی، سیاسی

ب: تغییرات اقتصادی، اجتماعی

ج: تغییرات تعادل، ساختی

د: تغییرات ساختاری، فرهنگی12-

یکی از سریعترین راه های تغییر یک فرهنگ می باشد؟

الف: جنگ

ب: اختراع

ج: اشاعه

د: طغیان13-

نام دیگر دانش عوام چیست؟

الف: مردم شناسی

ب: فولکلور

ج: آداب و روسوم

د: زبان و لهجه14-

پهلوانان ایرانی در اساطیر چه ویژگی هایی دارند؟

الف: خدا هستند

ب: فرزندان خدایان هستند

ج: زمینی و انسان هستند

د: نیمه انسان و نیمه خدا هستند15-

اسفندیار از کدام ناحیه بدنش آسیب پذیر بود؟

الف: پاشنه پا

ب: دست

ج: چشم

د: بازو16-

کدام زبان های ایرانی ریشه هندو اروپایی دارند؟

الف: ترکی، عربی

ب: فارسی، کردی

ج: ارمنی، عربی

د: ترکی، بلوچی17-

ساز ملی موسیقی ایرانی کدام است؟

الف: سه تار

ب: تمبک

ج: سنتور

د: کمانچه18-

کدامیک از آهنگهای قدیمی عاشق هاست؟

الف: کوراوغلی

ب: گرایلی

ج: قس برنو

د: سحرآوازی19-

موسیقی حزن انگیز بویراحمدی ها که در عزاداری می نوازند؟

الف: قس یار یار

ب: تول چپ

ج: باسمه گرایلی

د: جنگنامه20-

سازی که آن را منسوب به فارابی می دانند؟

الف: دف

ب: چنگ

ج: تار

د: بربط21-

ویژگی مشترک جشن های ایرانی کدام است؟

الف: مطابق دستورات دینی است

ب: برای درگذشتگان برگزار میشود

ج: همراه با قربانی کردن است

د: گستردگی عمومی دارد22-

رویدادها بخشی از کدام نوع گردشگری هستند؟

الف: گردشگری فرهنگی

ب: گردشگری انبوه

ج: گردشگری جایگزین

د: اکوتوریسم23-

اسطوره ها به منظور روایت و تثبیت آیین های عبادی و ارزشهای اخلاقی پدید آمده اند مربوط به کدام نظریه است؟

الف: نظریه طبیعت

ب: نظریه مردم شناسی

ج: نظریه روانکاوی

د: نظریه اجتماعی24-

پنچاک سیلات بازی بومی کدام کشور است؟

الف: استرالیا

ب: ژاپن

ج: اندونزی

د: تایلند25-

بازیهای بومی بازیهایی هستند که:

الف: فدراسیون جهانی دارند

ب: وسعت تحت پوشش زیادی دارند

ج: در کشورهای مختلف اجرا میشود

د: خاص یک منطقه هستند26-

رمازا نام دیگر کدام بازی محلی است؟

الف: الک دولک

ب: الخترک

ج: آسیاب بچرخ

د: ترکه بازی27-

بازی جورابین بیشتر در کدام استان رواج دارد؟

الف: استان مرکزی

ب: عشایر استان فارس

ج: کردستان

د: خراسان28-

تنوع رنگ، دقت در جزییات و طرح در کدام مکتب هنری دیده می شود؟

الف: هرات

ب: تبریز

ج: شیراز

د: اصفهان29-

قالی بهارستان متعلق به کدام دوران تاریخی ایران است؟

الف: اشکانی

ب: هخامنشی

ج: سلوکی

د: ساسانی30-

بریدن یک طرح در کاغذ و چسباندن آن در میان و یا حاشیه سطر را چه هنری می نامند؟

الف: تذهیب

ب: منبت

ج: تذهیب معرق

د: معرق31-

چلو دیزی غذای معروف کدام شهر است؟

الف: ایلام

ب: خالد آباد کاشان

ج: سنندج

د: اردبیل32-

گردشگری غذا چه تعریفی دارد؟

الف: بردن غذاهای متنوع به مقصد

ب: سفر برای خوردن غذا

ج: دستیابی و لذت از غذا

د: سفر برای طبخ غذا33-

هنر ایجاد ترکیبات غذایی تعریف کدام عبارت زیر است؟

الف: هنر طبخ غذا

ب: هنر تزیین غذا

ج: سلیقه در غذا

د: خوراک شناسی34-

رویدادهایی که بطور گسترده بازتاب دارند و تحت پوشش رسانه ای قرار میگیرند چه رویدادهایی هستند؟

الف: هالمارک

ب: وقایع مهم

ج: وقایع محلی

د: وقایع مگا35-

رویدادها و جشنواره ها امروزه بخشی از ................ مقاصد مختلف هستند.

الف: حیات فرهنگی

ب: منابع درآمد

ج: چشم انداز فرهنگی

د: حیات اجتماعی36-

کوشش ها دستاوردها سرمایه ها و اندوخته های مادی انسان که در طول قرنها وهزاره ها تا امروز ادامه یافته وبزرگترین مظهر و نمود آن صنعت و تکنولوژی است

الف: فرهنگ

ب: تمدن

ج: باستان شناسی

د: تاریخ37-

فرهنگ واژه ای است .........که از دو بخش "فر"به معنی ........ و"هنگ"..........تشکیل شده

الف: عربی -شکوه وجلال-بیرون آوردن

ب: فارسی-شکوه وجلال-بیرون آوردن

ج: فارسی-کمال یافتن-شکوه وجلال

د: عربی-بیرون آوردن-کمال یافتن38-

پدر مردم شناسی چه نام دارد؟

الف: ابن خلدون

ب: ابن ندیم

ج: ادوارد تیلر

د: هرودت39-

به نظر دانششمن دان: تنها آن دسته ازسرمایه های مادی انسان درشمارفرهنگ محسوب می شود که به گونه ای نشأت گرفته از...........باشد

الف: ذوق هنری انسان

ب: احساس معنوی

ج: آیین ومذهب

د: شیوه زندگی مردم40-

عصر برنز با چه دورانی مطابقت دارد؟

الف: دوران شهرنشینی

ب: عصرمس

ج: عصر نو سنگی

د: عصر بربریتنمونه سوالات آزمون کتبی راهنمای گردشگری فرهنگی فنی و حرفه ای
آموزش راهنمای گردشگری فرهنگی
whatsapp