نمونه سوالات آزمون کتبی راهنمای گردشگری سلامت فنی و حرفه ای

(40 سوال)
1-

کدام یک از کشورهای زیر جزء پرطرفدارترین مقاصد توریسم درمانی جهان است؟

الف: فیلیپین

ب: هند

ج: سنگاپور

د: ترکیه2-

کدام یک از کشورهای زیر برای گردشگران درمانی خود ویزای M و ویزای MX را برای همسر و همراهان آنها را صادر می کند؟

الف: هند

ب: مالزی

ج: ترکیه

د: ایران3-

کدام یک از کشورهای زیر در زمینه جراحی ستون فقرات و سرطان بیشتر از سایر کشورها برای توریست درمانی کار کرده است؟

الف: هند

ب: فیلیپین

ج: مکزیک

د: کره جنوبی4-

کدام یک از کشورهای زیر اعتبارنامه کمیسیون مشترک بین المللی آمریکا ) JCI ( را زودتر دریافت کرده است؟

الف: ایران

ب: امارات

ج: سنگاپور

د: هند5-

جداسازی دوقلو های به هم چسبیده در کدام کشور تبدیل به یک قطب شده است؟

الف: مکزیک

ب: برزیل

ج: تایلند

د: سنگاپور6-

کدام کشور زیر باسابقه ترین کشور در حوزه گردشگری است و مقام اول آسیا و ششم جهان را از نظر کیفیت خدمات گردشگری دارا است؟

الف: سنگاپور

ب: هند

ج: مالزی

د: تایلند7-

کدام کشور توجه به قشر سالمند و ناتوان را در صدر توجه به گردشگری سلامت خود قرار داده است؟

الف: ترکیه

ب: هند

ج: تایلند

د: مالزی8-

کدام یک از کشور های زیر دو پکیج "مردسالم"و "زن سالم"را برای گردشگری سلامت خود قرار می دهد؟

الف: ترکیه

ب: هند

ج: تایلند

د: مالزی9-

مرکز دندان پزشکی جهان کجاست؟

الف: مالزی

ب: مجارستان

ج: تایلند

د: ترکیه10-

کدام کشور چکاپ کامل پزشکی را در کمترین زمان ممکن و با هزینه ی ارزان انجام می دهد؟

الف: کاستاریکا

ب: برزیل

ج: مکزیک

د: هند11-

کدام گزینه جزء دو مادۀ قطعنامه "تدابیر پیشنهادی برای ایمنی توریسم" نیست؟

الف: تضمین ایمنی

ب: تدابیر پیشنهادی

ج: تأمین خدمات کمک رسانی برای توریست ها

د: کشورها باید تدابیر لازم را اتخاذ کنند12-

از جمله عوامل رشد و توسعه گردشگری سلامت کدام است؟

الف: نداشتن قدرت انتخاب

ب: هزینه پایین درمان

ج: زمان انتظار بالا

د: نبودن رقابت13-

کدام گزینه جزء اختیارات شرکت های گردشگری نیست؟

الف: همکاری با دفاتر مسافرتی و جهانگردی

ب: ایجاد دفاتر در کشور هدف

ج: همکاری با تمامی مراکز درمانی

د: فعالیت در زمینه گردشگری درمانی14-

کدام گزینه جزء ویژگی یک راهنما نمی باشد؟

الف: تحصیلات و هوشمندی

ب: دانستن زبان محلی

ج: توانایی جذب شرکت ها

د: کارآزمودگی و سن15-

گردشگری با تبادل ...... و ...... تسریع در شکل گیری .... را موجب شده است.

الف: پول؛ قدرت ؛ سازمان

ب: ارزش , فرهنگ ؛ دهکده جهانی

ج: ارزش ؛ مذهب ؛ مساجد

د: فرهنگ , ارزش ؛ سازمان ها16-

خدمات گردشگری سلامت به چه معنا است؟

الف: ارائه ی خدمات پزشکی به گردشگر

ب: فعالیت هایی که جنبه ی درمانی دارد

ج: تسهیل و ارائه ی خدمات سلامت به گردشگران داخلی و خارجی

د: تمام موارد17-

اصلی ترین فعالیت شرکت خدمات گردشگری سلامت در کدام گزینه بیان شده است؟

الف: اخذ ویزا

ب: ایجاد تسهیلات و هماهنگی

ج: اخذ بیمه

د: پرداخت هزینه18-

کدامیک از موارد زیر شرح اختیارات شرکت خدمات گردشگری سلامت را بیان می کند؟

الف: صدور روادید

ب: تبلیغات در بیمارستان ها و مراکز درمانی

ج: همکاری با مراکز درمانی

د: توجه به قوانین کشورها19-

شرایط لازم برای دفاتر خدمات گردشگری سلامت درکدام گزینه به درستی بیان شده است؟

الف: مجوز از میراث فرهنگی

ب: مجوز از وزارت بهداشت

ج: موارد یک و دو

د: مجوز از نیروی انتظامی20-

متقاضی تاسیس دفاتر خدمات گردشگری سلامت نیاز به مدرک ..... ندارد.

الف: مجوز از میراث فرهنگی

ب: مجوز از وزارت بهداشت

ج: مجوز مکان فعالیت

د: داشتن اساسنامه21-

مسئول فنی دفتر خدمات گردشگری سلامت باید دارای دو سوء پیشینه ی ....... و ...... باشد.

الف: کیفری / هویت

ب: هویت / کیفری

ج: هویت / پزشکی

د: کیفری / جنایی22-

جز وظایف اصلی مسول فنی دفاتر خدمات گردشگری سلامت کدام یک از گزینه های زیر نیست؟

الف: نظارت و کنترل قانونی بیمار

ب: ارائه ی مشاوره درمانی به بیماران

ج: توجه به مدت اعتبار گذر نامه

د: پیگیری شکایت نامه بیماران23-

مجوز دفتر خدمات گردشگری سلامت برای چند سال صادر می شود؟

الف: 1

ب: 2

ج: 3

د: 524-

در صورتیکه قصد تعطیلی دفتر خدمات گردشگری سلامت را داشته باشیم باید از چند ماه قبل درخواست کتبی بدهیم؟

الف: 2

ب: 3

ج: 4

د: 625-

شرکت خدمات مسافرتی چگونه شرکتی است؟

الف: شخصیتی حقوقی است

ب: شخصیتی مجازی است

ج: شخصیتی است واقعی

د: شخصیتی است حقیقی26-

حوزه ی ارائه ی خدمات گردشگری سلامت در کدام یک از گزینه های زیر به درستی رائه شده است؟

الف: محدود به گردشگران داخلی

ب: محدود به گردشگران بالقوه

ج: محدود به گردشگران داخلی و خارجی

د: محدود به گردشگران مجازی27-

شرکت خدمات گردشگری سلامت از چه طریق در سایر کشورها اقدام به جذب بیماران می کند؟

الف: تبلیغ

ب: روزنامه

ج: اعلان عمومی

د: تاسیس دفتر28-

به منظور بازاریابی توانمندیهای ایران در زمینه گردشگری سلامت , شرکت خدمات گردشگری اقدام به به کدام یک از موارد زیر می کند؟

الف: اطلاع رسانی

ب: اطلاع رسانی و بازاریابی

ج: بازاریابی

د: تبلیغات29-

در دفتر خدمات گردشگری سلامت، چه کسی مسئولیت پیگیری شکایات مسافران را بر عهده دارد؟

الف: راهنما

ب: مدیران

ج: سرپرستان

د: مسئول فنی30-

از جمله وظایف مسئول فنی خدمات گردشگری سلامت اخذ کدام یک از موراد زیر هنگام صدور ویزا است؟

الف: وجه نقد

ب: رضایت نامه

ج: مدارک

د: امضا31-

فعالیتی که در جهت ارائه و تسهیل خدمات گردشگران ؛ ارائه می شود را چه مینامند؟

الف: بازاریابی

ب: خدمات گردشگری

ج: تسهیلات

د: راهنمایی32-

خدمات اصلی گردشگری سلامت در ایران به چه گروهی از مسافران ارائه می شود؟

الف: افراد داخلی

ب: گردشگران داخلی

ج: گردشگران خارجی

د: گردشگران ورودی و خروجی33-

علت همکاری سازمان یا شرکت خدمات گردشگری سلامت با دفاتر خدمات مسافرتی کدام است؟

الف: هماهنگی

ب: جذب گردشگر

ج: ارائه ی پکیج خدمات

د: رزرو محل اقامت34-

هدف از راه اندازی سایت در حوزه ی گردشگری سلامت است؟

الف: آموزش

ب: بازاریابی

ج: بازاریابی و اطلاع رسانی

د: اطلاع رسانی35-

به زعم بوعلی سینا؛ چند دسته آب گرم در ایران وجود داشت؟

الف: سه دسته / آب های گرم / آسایشگاه ها / چشمه ها

ب: دو دسته / آب های گرم و معدنی

ج: سه دسته / آب گرم / آب سرد / آب های خروشان

د: دو دسته / آب های گرم و چشمه های طبیعی36-

کدام شهر در ایران؛ خبر از استفاده ی آب ها ی معدنی در زمان های دور را می دهد؟

الف: تخت جمشید

ب: نیشابور

ج: معبد آناهیتا

د: طاق بستان37-

گردشگران کدام یک از کشورها؛ از گذشته های دور برای بهره مندی از خدمات درمانی به ایران مسافرت می کردند؟

الف: عربستان

ب: ارمنستان

ج: آذربایجان

د: کشورهای حوزه ی خلیج فارس38-

علت تمایل به رونق گردشگری سلامت در ایران در چیست؟

الف: استقبال گردشگران

ب: سیاست های توسعه

ج: هزینه ی کم کادر مجرب پزشکی

د: تمایل به رقابت39-

افزایش امید به زندگی و کدام عامل از جمله دلایل مرتبط با رشد گردشگری سلامت محسوب می شوند؟

الف: افزایش درآمد / مسن شدن

ب: افزایش ضریب تکاثری

ج: افزایش سن / فصلی بودن

د: افزایش سن / رشد تضمینی گردشگری40-

از جمله عوامل رشد گردشگری تضمینی در کدام گزینه آمده است؟

الف: افزایش سن / جنس

ب: جمعیت / افزایش سن

ج: افزایش سن / افزایش امید به زندگی

د: افزایش در آمد / افزایش سننمونه سوالات آزمون کتبی راهنمای گردشگری سلامت
آموزش راهنمای گردشگری سلامت
whatsapp