نمونه سوالات آزمون کتبی راهنمای موزه فنی و حرفه ای

(40 سوال)
1-

برگزاری هرساله مراسم حج در کشور عربستان جزء کدامیک از انواع گردشگری است؟

الف: سیاسی

ب: اجتماعی

ج: زیارتی

د: مجازی2-

در کدامیک از انواع گردشگری درمانی هدف استفاده از آب و هوای مناسب برای درمان می باشد؟

الف: نقاهت

ب: آبهای درمانی

ج: معالجه

د: پزشکی3-

مهمترین عاملی که باعث رونق گردشگری در قرن بیستم شد کدام است؟

الف: توسعه حمل و نقل

ب: افزایش درآمد

ج: زندگی شهرنشینی

د: ایجاد و گسترش قانون کار4-

اولین قطار و ریل های آهن در چه قرنی به وجود آمدند؟

الف: 18

ب: 19

ج: 20

د: 215-

معادل فارسی ضرب المثل انگلیسی Easy game easy go کدام گزینه است؟

الف: دروغگو کم حافظه است

ب: باد آورده را باد می برد

ج: آشپز که دو تا شد، آش یا شور میشه یا بی نمک

د: هر کسی را بهر کاری ساخته اند6-

معادل انگلیسی ضرب المثل فارسی شتر در خواب بیند پنبه دانه کدام گزینه است؟

الف: The cat dreams of mice

ب: The many cookers spoil the broth

ج: Third time lucky

د: Horses for courses7-

معادل فارسی ضرب المثل انگلیسی Sweet nothing کدام گزینه است؟

الف: باد آورده را باد می برد

ب: هرکسی را بهر کاری ساخته اند

ج: حرف های صدمن یه غاز

د: خواهی نشوی رسوا، همرنگ جماعت شو8-

از چه زمانی موزه ها به سمت کاربری شدن و تخصصی شدن پیش رفتند؟

الف: قرون وسطی

ب: بعد از جنگ جهانی دوم

ج: بعد از جنگ جهانی اول

د: دوران رنسانسی9-

آمریکای لاتینی به کدام بخش قاره آمریکا گفته می شود؟

الف: آمریکای شمالی

ب: آمریکای مرکزی و جنوبی

ج: آمریکای جنوبی و شمالی

د: آمریکای مرکزی و شمالی10-

مردم کدام کشور اروپایی نسبت به زبان خود تعصب بسیار زیادی دارند؟

الف: فرانسه

ب: انگلستان

ج: آلمان

د: نروژ11-

ایجاد مدارس نظامیه در کدام تاریخ ایران اتفاق افتاد؟

الف: غزنویان

ب: سلجوقیان

ج: سامانیان

د: ایلخانان12-

پارت ها در کدام بخش ایران ساکن شدند؟

الف: غرب

ب: شرق

ج: شمال شرقی

د: جنوب غربی13-

حکومت ملوک الطوایفی به چه نوع حکومتی گفته می شود؟

الف: حکومت یکپارچه مرکزی

ب: حکومتی که بصورت اشتراکی اداره می شود

ج: حکومتی که هر قسمت آن در اختیار یک گروه است

د: به حکومت های ضعیف شده می شود14-

دو الماس کوه نور و دریای نور از غنائم کدام جنگ بودند؟

الف: چالدران

ب: کرنال

ج: ملازگرد

د: مهماندوست15-

کدام بخش ایران برای توسعه فعالیت های نجومی مناسب است؟

الف: کویرها

ب: سواحل دریا

ج: جنگل ها

د: ارتفاعات کوه ها16-

کدامیک از گزینه های زیر از شاخه های جغرافیای طبیعی است؟

الف: برنامه ریزی شهری

ب: برنامه ریزی روستایی

ج: جغرافیای سیاسی

د: ژئومرفولوژی17-

معبد آناهیتا در کنگاور یادگار کدام دوره معماری ایران است؟

الف: پارسی

ب: خراسانی

ج: رازی

د: پارتی18-

هر مخاطب بطور متوسط چند دقیقه می تواند بطور مطلوب در یک سخنرانی تمرکز حواس داشته باشد؟

الف: 1 ساعت

ب: 45 دقیقه

ج: 30 دقیقه

د: 50 دقیقه19-

کدام گزینه در مورد شیوه درست دست دادن صحیح نیست؟

الف: نگه داشتن دست برای طولانی مدت

ب: خودداری از دست دادن با دستکش

ج: دست دادن با دست راست

د: نگاه کردن به صورت طرف مقابل20-

معرفی مهمانان به یکدیگر وظیفه کیست؟

الف: افراد مسن

ب: بزرگترها

ج: میزبان

د: مهمانان21-

پرسرعت ترین و پر ظرفیت ترین نوع کامپیوتر کدام است؟

الف: کامپیوترهای بزرگ

ب: اَبَر کامپیوترها

ج: کامپیوترهای کوچک

د: ریز کامپیوترها22-

کلمه موزه از ریشه ادبیات و فرهنگ کدام قوم گرفته شده است؟

الف: یونان

ب: فرانسه

ج: ایران

د: آلمان23-

موزه متروپلیتنی در کجاست؟

الف: پاریس

ب: نیویورک

ج: سن پترزبورگ

د: رم24-

موزه های مردم شناسی جزء کدام گروه اصلی از موزه ها می باشند؟

الف: تاریخی

ب: هنری

ج: علمی

د: طبیعی25-

ویژگی استثنایی مجموعه موزه ایران باستان چیست؟

الف: قدمت آثار

ب: اصالت علمی

ج: ارزش آثار

د: کامل بودن مجموعه26-

مدت اعتبار ویزاهای مسافرتی چند ماه است؟

الف: 2 ماه

ب: 3 ماه

ج: 20 روز

د: 5 ماه27-

حداقل سن برای افرادی که متقاضی دریافت مجوز تاسیس دفاتر مسافرتی، جهانگردی و ایرانگردی هستند، چند سال است؟

الف: 18

ب: 20

ج: 30

د: 2528-

به شاگردان نزدیک عیسی (ع) .............. می گویند.

الف: کاتولیک ها

ب: پروتستان ها

ج: حواریون

د: ارتروکس ها29-

پیامبر کدام دین کتاب خود را نقاشی می کرد؟

الف: مزدکی

ب: مانوی

ج: بودایی

د: یهودی30-

چرا شکستگی های باز از شکستگی های بسته خطرناکترند؟

الف: به دلیل امکان خونریزی شدید

ب: به دلیل بریده شدن پوست

ج: به دلیل امکان عفونت

د: به دلیل درد شدیدتر31-

به افرادی که در زمان های گذشته با هدف و منظور خاصی به مسافرت می رفتند، چه می گویند؟

الف: توریست

ب: جهانگرد

ج: سیاح

د: مورخ32-

تجمع هر ساله هندوها در کنار رود گنگ کدام نوع گردشگری است؟

الف: گتو

ب: سیاسی

ج: مذهبی

د: تجاری33-

کدام موزه در ایران مقام موزه مادر را دارد؟

الف: آستان قدس رضوی

ب: ملی

ج: ایران باستان

د: مردم شناسی34-

اولین قطار و ریل های آهن در چه قرنی به وجود آمدند؟

الف: 18

ب: 19

ج: 20

د: 2135-

معادل انگلیسی دریای خزر کدامیک از واژه های زیر می باشد؟

الف: Persian Gulf

ب: Sea of Oman

ج: Caspian sea

د: middle east36-

کدامیک از واژه های زیر به معنی دریاچه است؟

الف: Desert

ب: Swamp

ج: Lake

د: Plain37-

معادل انگلیسی ضرب المثل فارسی شتر در خواب بیند پنبه دانه کدام گزینه است؟

الف: The cat dreams of mice

ب: The many cookers spoil the broth

ج: Third time lucky

د: Horses for courses38-

معنی واژه Domestic tourist کدامیک از گزینه های زیر می باشد؟

الف: گردشگری فرهنگی

ب: گردشگری داخلی

ج: گردشگری انبوه

د: گردشگری تاریخی39-

معادل انگلیسی ضرب المثل هرکسی را بهر کاری ساخته اند کدام گزینه است؟

الف: Horses for courses

ب: Accidents can happen

ج: A many known by the company he keeps

د: No news is good news40-

کدام کشور آسیایی به سرزمین عجایب هفتاد و دو ملت معروف است؟

الف: ژاپن

ب: چین

ج: هندوستان

د: مالزینمونه سوالات آزمون کتبی راهنمای موزه فنی و حرفه ای
آموزش راهنمای موزه
whatsapp