نمونه سوالات آزمون کتبی راهنمای عمومی گردشگری فنی و حرفه ای

(40 سوال)
1-

پایتخت تابستانه هخامنشیان کدام شهر بود؟

الف: خوزستان

ب: هگمتانه

ج: پاسارگاد

د: شوش2-

قدرتمند ترین پادشاه صفویه چه نام داشت؟

الف: شاه عباس صفوی

ب: شاه اسماعیل اول

ج: شاه سلطان حسین

د: شاه طهماسب3-

حکومت ایلخانان به چه حکومتی گفته می شود؟

الف: حکومت مغول ها

ب: حکومت غزنویان

ج: حکومت هولاکوخان و جانشینانش

د: حکومت چنگیزخان4-

اولین حکومت مستقل ایران پس از اسلام کدام است؟

الف: امویان

ب: صفاریان

ج: غزنویان

د: طاهریان5-

نام دیگر سلسه اشکانی کدام است؟

الف: سامانی

ب: پارت ها

ج: ساسانی

د: پارس ها6-

به سرزمین کوهستانی سواحل مازندران در گذشته چه میگفتند؟

الف: کاسپین

ب: دیلم

ج: استرآباد

د: طبرستان7-

بزرگترین و پر جمعیت ترین ایل ایران کدام است؟

الف: ایل بختیاری

ب: ایل قشقایی

ج: ایل شاهسون

د: ایل سنگسری8-

ییلاق ایل شاهسون کدام بخش ایران است؟

الف: دشت مغان

ب: جلگه های خوزستان

ج: ارتفاعات سهند

د: ارتفاعات سبلان9-

از طوایف ترکمن هاست.

الف: طیبی

ب: سنگسری

ج: یموت

د: لیراوی10-

بلوچ ها غیر از ایران در کدام کشورها زندگی می کنند؟

الف: ترکمنستان-افغانستان

ب: هندوستان-افغانستان

ج: هندوستان-پاکستان

د: افغانستان-پاکستان11-

عوامل سازنده شخصیت انسان کدامند؟

الف: محیط، دوستان

ب: تعلیم و تربیت

ج: ژنتیک و محیط

د: وراثت یا خانواده12-

قوانین و رفتارهایی که روش مناسب را در زمینه های اجتماعی تعیین میکنند چه نام دارد؟

الف: فرهنگ

ب: هنجار

ج: میراث

د: آداب و رسوم13-

شیوه حکومت در کشورهای اروپایی به چه صورت است؟

الف: نا متمرکز

ب: متمرکز

ج: مشروطه

د: پارلمانی14-

مسابقات قرآن و آموزش مناسک حج از ابداعات کدام کشور می باشد؟

الف: اندونزی

ب: مالزی

ج: عربستان

د: عراق15-

عبارت گون شی در کدام کشور مفهوم و معنا دارد؟

الف: نپال

ب: هند

ج: چین

د: استرالیا16-

کانون صنایع دستی ایران کدام استان است؟

الف: شیراز

ب: تهران

ج: خراسان

د: اصفهان17-

کنده کاری چوب بیشتر در کدام استان رواج دارد؟

الف: تهران

ب: مازندران

ج: اردبیل

د: خراسان18-

شاخص ترین و کامل ترین زیراندازهای سنتی ایرانی است؟

الف: گلیم

ب: جاجیم

ج: قالی

د: گبه19-

ترسیم چهره مردم عادی و استفاده از رنگ های ساده از ویژگی های این مکتب است.

الف: قزوین

ب: شیراز

ج: تبریز

د: اصفهان20-

درخشان ترین عصر فلز کاری ایران چه دوره ای است؟

الف: سلجوقی

ب: ساسانی

ج: هخامنشی

د: اشکانی21-

وجود اندرونی و بیرونی بیانگر کدام اصل معماری ایرانی می باشد؟

الف: نمودی از درونگرایی است

ب: مردم واری

ج: نیارش

د: پیمون22-

پرهیز از اسراف بیانگر کدام اصل معماری ایران است؟

الف: نیارش

ب: مردم واری

ج: پرهیز از بیهودگی

د: خودکفایی23-

اولین دوره معماری پس از اسلام در ایران کدام است؟

الف: خراسانی

ب: اصفهانی

ج: رازی

د: پارسی24-

مسجد جامع ورامین به کدام شیوه معماری ساخته شده است؟

الف: خراسانی

ب: پارتی

ج: آذری

د: اصفهانی25-

برترین و متنوع ترین شیوه معماری اسلامی ایرانی کدام است؟

الف: شبستانی

ب: خراسانی

ج: پارتی

د: رازی26-

نوعی اضطراب که ممکن است سخنرانان حرفه ای نیز به آن دچار شوند کدام است؟

الف: ترس از شکست

ب: صحنه هراسی

ج: اضطراب اولیه

د: استرس صحنه27-

نام دیگر ارتباط غیر کلامی چیست؟

الف: ارتباط انسانی

ب: فرا ارتباط

ج: ارتباط یک طرفه

د: بازخورد28-

کدام یک از موارد زیر در معرفی کردن اشخاص صحیح نیست؟

الف: کوچکتر به بزرگتر معرفی شود

ب: کارمند به رئیس معرفی شود

ج: خانم به آقا معرفی شود

د: مجرد به متاهل معرفی شود29-

استانداردهایی که رفتار فرد را طبق اصول تعریف شده در فرهنگ، ارتباطات یا حرفه کسی تعریف میکنند؟

الف: تشریفات

ب: اخلاقیات

ج: احترام

د: نزاکت30-

تشریفات تلفیقی از کدام موارد زیر است؟

الف: رفتار - نزاکت

ب: اخلاقیات - نزاکت

ج: رفتار ملی - اصول فرهنگی

د: آداب ملی - بین المللی31-

تمدید گذرنامه سیاسی با کدام نهاد است؟

الف: مجلس

ب: قوه قضاییه

ج: وزارت خارجه

د: وزارت کشور32-

مجوز دفاتر خدمات مسافرتی را چه نهادی صادر میکند؟

الف: راه و ترابری - تعزیرات

ب: هواپیمایی - میراث فرهنگی

ج: سازمان ثبت شرکتها

د: فرهنگ و ارشاد33-

آژانس دارای مجوز بند ب چه خدماتی ارائه میدهد؟

الف: فروش هتل

ب: تنظیم تور

ج: برگزاری تور زیارتی

د: برگزاری پرواز حج34-

از دید هندوها روان جهان چه نام دارد؟

الف: برهمان

ب: شیوا

ج: ویشنو

د: نیروانا35-

کدامیک از موارد زیر بیش از اینکه به یک دین شباهت داشته باشد به یک فلسفه شبیه است؟

الف: دین هندو

ب: دین سیک

ج: دین بودا

د: دین شینتو36-

سه اصل کردارنیک، گفتار نیک و پندار نیک از تفکرات کدام دین می باشد؟

الف: زرتشت

ب: میترائیسم

ج: یهود

د: مزدک37-

در زمان صدور اولین کارت برای راهنمای گردشگری اعتبار آن چقدر است؟

الف: 3 سال

ب: 2 سال

ج: 4 سال

د: یکسال38-

استفاده از کارت راهنمای تور در محیط هایی غیر از سفر و گردشگری چه عواقبی دارد؟

الف: بلامانع است

ب: توصیه نمیشود

ج: جرم است

د: موردی ندارد39-

شینتو در لغت به چه معناست؟

الف: خدایی

ب: زندگی

ج: طریقه خدایان

د: راه و روش40-

در صورت بروز اختلاف بر سر حق الزحمه و جریمه راهنمای تور، چه نهادی مسئول رسیدگی به این مورد است؟

الف: کمیته انظباطی

ب: کمیته حقوقی سازمان

ج: مدیر اجرایی تور

د: مدیر فنی آژانسنمونه سوالات آزمون کتبی راهنمای عمومی گردشگری فنی و حرفه ای
آموزش راهنمای عمومی گردشگری
whatsapp