نمونه سوالات آزمون کتبی راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم) فنی و حرفه ای

(40 سوال)
1-

اکو سیستم در لغت به چه معنی است؟

الف: مسکن جانداران

ب: نظام محل زندگی

ج: نظام خانه جانداران

د: محیط زندگی جانداران2-

از نظر اقلیمی مهمترین تغییراتی که در کوهستان ها اتفاق می افتد بستگی به چه عاملی دارد؟

الف: شیب

ب: بارش

ج: ارتفاع

د: تغییرات جوی3-

پوشش گیاهی در مناطق کوهستانی متناسب با چه عواملی تغییر می کند؟

الف: ارتفاع و شیب

ب: بارش و تغییرات دما

ج: ارتفاع و بارش

د: ارتفاع و تغییرات دما4-

اولین تعریف علمی تالاب توسط کجا ارائه شده است؟

الف: کمیسیون تالاب های کشور

ب: کمیسیون کشاورزی کشور

ج: کنوانسیون بین المللی رامسر

د: کنوانسیون بین المللی محیط زیست5-

عمده نواحی کوهستانی ایران متشکل از کدام کوه ها است؟

الف: البرز و زاگرس

ب: تالش

ج: آذربایجان

د: مرکزی6-

نوع پوشش گیاهی غالب در اکوسیستم کوهستانی ایران کدام است؟

الف: جنگل های پهن برگ خزان کننده تایگا

ب: استپ کوهی با درختچه ها و تک درختان

ج: جنگل های کوهستانی پهن برگ مخلوط

د: استپ با درختچه های گز و قیچ7-

سازمان حفاظت محیط زیست ایران از ادغام چه سازمان هایی در چه سالی بوجود آمده است؟

الف: شکاربانی و حفاظت از حیات وحش - 1345

ب: شکاربانی و نظارت بر صید - 1351

ج: نظارت بر صید و حفاظت از حیات وحش - 1350

د: شکاربانی و نظارت بر صید - 13618-

کدام گزینه جزو چهار گروه اصلی طبقه بندی مناطق حفاظت شده ایران نیست؟

الف: پارک ملی

ب: منطثه شکار ممنوع

ج: پناهگاه حیات وحش

د: اثر طبیعی ملی9-

کدام منطقه محلی مناسب برای فعالیت های آموزشی و پژوهشی در طبیعت بشمار می آیند و برای حفاظت بنیادی از تنوع زیستی و یکپارچگی اکولوژیک فعالیت های مصرفی و مسکونی در این منطقه مجاز نیست؟

الف: پارک های ملی

ب: پناهگاه حیات وحش

ج: اثر ملی طبیعی

د: منطقه حفاظت شده10-

چند اثر طبیعی ملی در چند استان در فهرست مناطق تحت مدیریت سازمان محیط زیست به ثبت رسیده است؟

الف: 13 - 13

ب: 12 - 8

ج: 12 - 10

د: 13 - 911-

این مناطق محیط های مناسبی برای فعالیت های آموزشی و پژوهشی به ویژه در ارتباط با جانوران وحشی بشمار می آیند و بهره برداری های مصرفی و سازگار و همچنین فعالیت های گردشگری کنترل شده در آنها مجاز است.

الف: پارک های ملی

ب: پناهگاه حیات وحش

ج: اثر ملی طبیعی

د: منطقه حفاظت شده12-

چه تعداد منطقه حفاظت شده در سراسر کشور وجود دارد؟

الف: 37

ب: 13

ج: 94

د: 9613-

مهمترین اثر اقتصادی اکو توریسم چیست؟

الف: ایجاد اشتغال و درآمد برای جامعه محلی

ب: ایجاد درآمد ارزی

ج: موازنه تراز پرداخت ها

د: ایجاد شغل مستقیم14-

زیرساخت های اکوتوریسم باید متناسب با ......... هر منطقه و هماهنگ با .......... باشند.

الف: طبیعت و فرهنگ - محیط

ب: نیاز جامعه - محیط

ج: محیط - طبیعت و فرهنگ

د: محیط - نیاز جامعه15-

اکوتوریسم پایدار علاوه بر حفاظت از محیط زیست و تحقق هدف های اجتماعی و اقتصادی، به چه مسائلی توجه می کند؟

الف: عرف و اخلاقیات

ب: اخلاقیات و مسائل اجتماعی

ج: مسائل ارزشی و اخلاقیات

د: عرف و مسائل ارزشی16-

چه لباسی مناسب مناطق گرم است؟

الف: لباس خنک و رنگ روشن

ب: لباس خنک و عایق

ج: لباس رنگ روشن و عایق

د: لباس راحت و خنک17-

اگر منطقه ای که برای کمپ درنظر گرفته اید، مسطح باشد می توانید از کدام نوع کمپ استفاده کنید؟

الف: منظم

ب: دایره ای

ج: نامنظم

د: طولی18-

در کمپ نامنظم مجاز به زدن چند چادر در کنار هم هستید؟

الف: 2

ب: 2 تا 3

ج: 3

د: بیش از 319-

کدام گزینه از پیشرفته ترین مهره داران هستند؟

الف: پستانداران

ب: دوزیستان

ج: خزندگان

د: پرندگان20-

کدام گزینه معرف راسته پستانداران جفت دار هستند؟

الف: گوشت خواران - جوندگان - بالداران

ب: حشره خواران - گوشت خواران - کیسه داران

ج: تخم گذاران - کیسه داران - جفت داران

د: تخم گذاران - بالداران - جفت داران21-

گرگ تاسمانی جزو کدام نوع از پستانداران است؟

الف: تخم گذاران

ب: کیسه داران

ج: سم داران

د: جفت داران22-

سریع ترین پستاندر دنیا چه نام دارد و آخرین زیستگاه آن کجاست؟

الف: یوزپلنگ آسیایی - ایران

ب: ببر مازندرانی - ایران

ج: یوزپلنگ ایرانی - آسیا

د: ببر ایرانی - آسیا23-

کدام زیستگاه شامل کلیه دشت های وسیع و بلند که در دامنه کوه های البرز و زاگرس و همچنین ارتفاعات ایران است؟

الف: استپی

ب: بیشه زارها و جنگل های گرمسیری خوزستان

ج: بلوچی

د: کوهستانی24-

از ویژگی های پرندگان نمی باشد؟

الف: شیوه پرواز

ب: قدرت شنوایی و بینایی

ج: مخفی کاری و کم صدا بودن

د: قابلیت نگهداری از جوجه ها25-

به خط اصلی و بلندترین یال بین دو قله که محل تقسیم آب باران باشد، چه گفته می شود؟

الف: خط الراس

ب: گردنه

ج: دره

د: یال26-

طول روز در زمستان چند ساعت است؟

الف: 6

ب: 8

ج: 7

د: 927-

معمولا هزینه های تورهای کوهنوردی با ........... برنامه رابطه ............ دارد.

الف: هدف - غیرمستقیم

ب: مدت - غیرمستقیم

ج: هدف - مستقیم

د: مدت - مستقیم28-

کدام گزینه از لوازم گروهی کوهنوردی نمی باشد؟

الف: کروکی

ب: کیف بقا

ج: مجوز برنامه

د: وسایل عکاسی29-

از کدام نوع باتون باید در پیمایش استفاده کرد؟

الف: نوع ثابت

ب: نوع متحرک

ج: نوع قابل تنظیم تلسکوپی

د: نوع ثابت تلسکوپی30-

در کوهنوردی از طناب های مورد تایید کجا باید استفاده کرد؟

الف: اتحادیه جهانی انجمن های کوهنوردی

ب: اتحادیه اروپا و یا انجمن کوهنوردی ایران

ج: انجمن کوهنوردی ایران

د: اتحادیه انجمن های کوهنوردی و یا اتحادیه اروپا31-

طویل ترین آبشار سنگ در کدام غار است؟

الف: بگلیجه

ب: کتل خور

ج: کهک

د: ایوب32-

گیاهان را از نظر قدرت پراکندگی و بردباری رویشگاهی به چند گروه تقسیم می کنند؟

الف: 2

ب: 4

ج: 3

د: 533-

در ایران بزرگترین جنس از نظر تعداد گونه ها در کدام گزینه است؟

الف: کمای ایرانی

ب: بنه

ج: گون

د: گزنه34-

دانشمندان جهان را به چند قلمرو گیاهی تقسیم می کنند؟

الف: 15

ب: 4

ج: 7

د: 935-

بطور کلی .......... از اهم موضوعاتی است که در روانشناسی اجتماعی مورد بررسی قرار می گیرد.

الف: کنش های متقابل گروهی

ب: رقابت در گروه

ج: رهبری

د: همکاری36-

مهمترین جشنواره لبنان در کجا برگزار می شود؟

الف: بیروت - بیت الدین

ب: حریره - بیبلوس

ج: بعلبک - بیت الدین

د: بیروت - بیبلوس37-

در انجام وایی انگشتان دست باید کجا قرار بگیرد؟

الف: بالای سر

ب: نباید از روی چشم بالاتر بیاید

ج: روی چشم ها

د: حتما باید تا بالای سر بیاید38-

کشور آفتاب تابان کدام کشور است؟

الف: چین

ب: مالزی

ج: ژاپن

د: هند39-

فرهنگ مردم آفریقا چه فرهنگی است؟

الف: سنتی

ب: خرافی

ج: غربگرا

د: مذهبی40-

نان باگت مختص کدام کشور است؟

الف: انگستان

ب: فرانسه

ج: آلمان

د: ایتالیانمونه سوالات آزمون کتبی راهنمای طبیعت گردی و اکوتوریسم
آموزش راهنمای طبیعت گردی و اکوتوریسم
whatsapp