نمونه سوالات آزمون کتبی مدیر هتل فنی و حرفه ای

(40 سوال)
1-

در چه زمانی ساختار سازمان گرایش به غیر متمرکز شدن دارد؟

الف: بحران کنترل

ب: رشد از طریق هدایت

ج: بحران استقلال

د: همکاری2-

کدامیک از هتل ها امکانات و تجهیزات اداری در اختیار میهمان قرار میدهد؟

الف: هتل فرودگاهی

ب: هتل تفریحی

ج: متل

د: هتل تجاری3-

در کدام هتل هزینه ها را بر اساس تعداد ساعت اقامت محاسبه میکنند؟

الف: هتل تجاری

ب: هتل تفریحی

ج: هتل فرودگاهی

د: هتل سوئیت4-

مخفف لاتین کلمه انجمن جهانی سفر و گردشگری کدام است؟

الف: WTTC

ب: WTCO

ج: WTO

د: UHWTO5-

هتل های اقتصادی دارای چه امکاناتی هستند؟

الف: ارائه حداقل امکانات اقامتی و بهداشتی

ب: ارائه خدمات ارائه غذا و اقامت

ج: ارائه امکانات اقامتی و تفریحی

د: هیچکدام6-

بررسی فولیوها از بابت وارد شدن درست هزینه ها به حساب مهمان بعهده چه کسی می باشد؟

الف: فرانت آفیس

ب: نایت آدیتور

ج: خانه داری

د: کنترل هزینه7-

فرمی که بعنوان قرارداد بین هتل و میهمان برای هر دو آثار حقوقی ایجاد میکند چه فرمی است؟

الف: فرم رجیستر

ب: فرم رزرو

ج: فولیو

د: فرم slip8-

کدام یک از اتاق های زیر به اتاق گفتگو معروفند؟

الف: اتاق Lanai

ب: اتاق Parlor

ج: اتاق کابانا

د: اتاق استودیو9-

Rack rate در هتل ها مربوط می شود به...؟

الف: نرخ اتاق

ب: نسبت اشغال اتاق ها

ج: میانگین نرخ روزانه

د: هیچکدام10-

عرض معبر 10 متر مربع با 500 متر مربع مساحت مربوط به کدام یک از هتل های زیر است؟

الف: 4 ستاره

ب: 2 ستاره

ج: 5 ستاره

د: یک ستاره11-

ویژگی شخصیتی تهاجمی در کدام حالت سخن گفتن مشخص میشود؟

الف: خشونت صدا

ب: گرفتگی بینی

ج: بلندی صدا

د: گرفتگی صدا12-

فاصله 45 تا 120 سانتی متر جز کدام یک از فاصله های ارتباطی است؟

الف: فاصله با حریم شخصی

ب: فاصله با حریم اجتماعی

ج: فاصله با حریم خصوصی

د: فاصله با حریم عمومی13-

گوش دادن به چه معناست؟

الف: شنیدن صداهای محیط

ب: شنیدن اصوات در ذهن

ج: معنا یافتن گفتار دیگران در ذهن خود

د: تمام موارد14-

هنجارهای گفتاری و رفتاری که باعث ارائه فرد به صورت قابل قبول در موقعیت های خاص و ارتباط با دیگران می شود کدام است؟

الف: آداب سخن گفتن

ب: قوانین و مقررات جامعه

ج: آداب معاشرت

د: ارتباطات اداری15-

علم مطالعه و کاربرد دانش درباره نحوه برخورد مردم، افراد و گروهها در سازمان کدام گزینه زیر می باشد؟

الف: توصیف

ب: پیش بینی

ج: رفتار سازمانی

د: کنترل16-

نتیجه عملکرد کدام مدل سازمانی زیر شور و شوق تعدیل یافته و در نتیجه عملکرد بهتر خواهد بود؟

الف: مدل استبدادی

ب: مدل رقابتی

ج: مدل مشارکتی

د: مدل حمایتی17-

دفتر کل به ترتیب سرفصل کدام گزینه زیر باز می شود؟

الف: صندوق – موجودی - اثاثیه

ب: صندوق – بانک – موجودی اثاثیه

ج: معین - بانک

د: کلیه درآمدها – صندوق – بانک18-

عامل تعیین کننده شناخت سریع نقاط قوت و ضعف و از ابتدائی ترین اصول مدیریت کدام گزینه است؟

الف: سیستم کنترل همه جانبه

ب: نظارت هماهنگ بر بخش های اصلی

ج: سیستم کنترل داخلی

د: کنترل دوره ای19-

مفهوم تدوین مدلی از فرآیند چیست؟

الف: حسابرسی

ب: کنترل

ج: شبیه سازی

د: داده ها20-

معمولا بزرگترین واحد هتل در چارت سازمانی کدام بخش است؟

الف: فرانت آفیس

ب: خشکشویی

ج: روم سرویس

د: خانه داری21-

جهت حفظ ایمنی و امنیت میهمانان هتل این دو واحد همکاری نزدیکی با هم دارند؟

الف: خانه داری و حراست

ب: مدیریت و فرانت آفیس

ج: خانه داری و فرانت آفیس

د: حراست و فرانت آفیس22-

حصول اطمینان از اینکه تمام خریدهای آشپزخانه هتل با نظر و تایید آشپز و مدیر غذا و نوشابه انجام شده باشد وظیفه کدام واحد است؟

الف: واحد مدیریت

ب: واحد کنترل هزینه

ج: واحد انبارداری

د: واحد خانه داری23-

چند درصد از هزینه های کلی هتل مربوط به هزینه مواد مصرفی است؟

الف: 50 تا 60 درصد

ب: 25 تا 35 درصد

ج: 10 تا 20 درصد

د: 35 تا 55 درصد24-

خدمات نظافتی، شستشوی ظروف، تدارکات انبار و ... از وظایف کدام قسمت مجموعه غذا و نوشابه است؟

الف: مجموعه تولید

ب: واحد خانه داری

ج: مجموعه عرضه و سرویس

د: خدمات داخلی25-

بزرگترین منبع درآمد و هزینه هتل ها کدام موارد است؟

الف: کرایه اتاق – هزینه آموزش کارمندان

ب: کرایه اتاق، ارائه غذا و نوشابه – هزینه ایمنی و حراست

ج: کرایه اتاق، ارائه غذا و نوشابه – هزینه دستمزد کارکنان

د: ارائه غذا در رستوران – هزینه خدمات و نگهداری هتل26-

نسبت اشغال اتاق های هتل چگونه محاسبه میگردد؟

الف: تعداد اتاق های فروخته شده منهای اتاق های آماده کرایه ضربدر صد

ب: تعداد اتاق های کرایه داده شده بعلاوه تعداد اتاق های آماده برای کرایه

ج: تعداد کل اتاق های هتل منهای اتاق های کرایه داده شده ضربدر صد

د: تعداد اتاق های کرایه داده شده تقسیم بر تعداد اتاق های آماده کرایه27-

چهار آمیخته بازاریابی جز کدام لایه های بازاریابی می باشند؟

الف: لایه درونی

ب: لایه ذهنیت

ج: لایه عملکردی

د: لایه بیرونی28-

رایج ترین شکل ساختاری رقابتی در بازار، کدام رقابت زیر می باشد؟

الف: رقابت بودجه ای

ب: رقابت طبقه محصول

ج: رقابت انحصاری

د: ترکیب محصول29-

درآمدی که پس از کسر مالیات و هزینه های غذا، مسکن و پوشاک باقی می ماند کدام گزینه است؟

الف: درآمد شخصی

ب: درآمد احتیاطی

ج: درآمد قابل تصرف

د: درآمد رقابتی30-

تفاوت درخشندگی در اشیاء که باعث تمایز آن ها از یکدیگر می شود، کدام گزینه است؟

الف: هماهنگی

ب: کنتراست

ج: ریتم

د: مقیاس31-

کدام عامل باعث زنده شدن رنگ می شود؟

الف: جنس

ب: بافت

ج: نور

د: کنتراست32-

منابع نوری کم ولتاژ برای کدام فضای هتل مناسب است؟

الف: اتاق ها

ب: رستوران ها

ج: تراس ها

د: حمام ها33-

بالا بودن میانگین سنی، شاغل بودن و تحصیلات بالا ویژگی کدام یک از گردشگران زیر است؟

الف: گردشگران سلامت

ب: گردشگران فرهنگی

ج: گردشگران تجاری

د: گردشگران مذهبی34-

عواملی که با توسعه و پیشرفت خود دیگر حوزه ها را نیز تحت تاثیر قرار می دهند چه نام دارند؟

الف: عوامل انگیزشی

ب: عوامل کشنده

ج: عوامل بازدارنده

د: عوامل جذب35-

کدام عوامل نقش مهمی در تصمیم گیری گردشگری دارد؟

الف: هزینه – رستوران

ب: هزینه- اقامتگاه

ج: هزینه – گشت

د: هزینه – زمان36-

کدام یک از متغیرهای زیر بر پایه سبک زندگی، نگرش ها و شخصیت ها می باشد؟

الف: متغیر جغرافیایی

ب: متغیر رفتاری

ج: متغیر جمعیت شناختی

د: متغیر روان شناختی37-

کدام یک روش قیمت گذاری در رستوران ها می باشد؟

الف: نفوذی

ب: گزاف

ج: عوامل درونی

د: رو به جلو38-

گذرنامه سیاسی از طرف کدام نهاد صادر می شود؟

الف: اداره گذرنامه

ب: نیروی انتظامی

ج: وزارت خارجه

د: وزارت کشور39-

زمانی که رفتار پرسنل هتل فراتر از انتظار میهمان باشد، کدام گزینه زیر روی می دهد؟

الف: بی اثر و غیر قابل توجه است

ب: نشاط آور، مثبت و به یاد ماندنی است

ج: عادی و دلسرد کننده است

د: دلسرد کننده و حتی خشم برانگیز است40-

مهم ترین مزایای استفاده از CRM در مدیریت چیست؟

الف: مدیریت جلسات درون سازمانی

ب: مدیریت روابط خارجی و داخلی سازمان

ج: مدیریت ارتباطات درون سازمانی

د: مدیریت ارتباطات بیرون سازماننمونه سوالات آزمون کتبی مدیر هتل فنی و حرفه ای
آموزش مدیر هتل و مدیریت هتل
whatsapp