آموزش کارمند فروش بلیط پیشرفته با مدرک فنی و حرفه ای

کارمند پیشرفته فروش بلیط کسی است که توانایی فروش بلیط هواپیما ، صدور و ابطال بلیط پروازهای خارجی و خواندن بخشنامه های کلیه ایرلاین های هوایی را دارد. اصطلاح انگلیسی Air ticket , Booking Flights , Airline ticket معادل فروش بلیط هواپیما می باشد.

کارمند پیشرفته فروش بلیط شغلی از حوزه گردشگری است که دارای شایستگی های: ارتباط با کارکنان دفاتر خدمات مسافرتی ، اصطلاحات و بخشنامه های مرتبط با فروش بلیط هواپیما ، خواندن بخشنامه های خطوط هوایی داخلی ، خواندن بخشنامه های خطوط هوایی خارجی ، برقراری ارتباط با شرکت های هوایی داخلی و شرکت های هوایی خارجی می باشد.

شغل کارمند پیشرفته فروش بلیط هواپیما با مشاغلی چون کارمند مقدماتی فروش بلیط هواپیما و کارمند متوسط فروش بلیط هواپیما در ارتباط است.

مهارت های پیش نیاز شغل کارمند پیشرفته فروش بلیط هواپیما، کسب مهارت کارمند متوسط فروش بلیط هواپیما می باشد.

کد استاندارد مهارت کارمند فروش بلیط پیشرفته: ۹۴/۵۲/۱/۲

سرفصل و استاندارد آموزش کارمند فروش بلیط پیشرفته :

ارتباط با کارکنان دفاتر خدمات مسافرتی
- ساختار نیروی انسانی دفاتر خدمات مسافرتی
- شرح وظایف و حدود اختیارات کارمند دفاتر خدمات مسافرتی
- نحوه تقسیم کار بین کارمندان دفاتر خدمات مسافرتی
- رسیدگی به شکایات واصله مسافرین
- رعایت اصول حقوق مسافرین
- رعایت عدالت و انصاف بین کارمندان


اصطلاحات و بخشنامه های مرتبط با فروش بلیط
-اصطلاحات مرتبط با فروش بلیط ، محدودیت کلاس پروازی Booking class
- فصل فروش Seasonality
- رزرواسیون پیشرفته بلیط Advance reservations
- حداقل مجاز توقف ، حداکثر مجاز توقف ، قوانین پنالتی Penalty rules tickets ، بار مجاز Air cargo allowed items ، مسیرهای ترکیبی
- کاربرد اصطلاحات مرتبط با فروش بلیط
- کاربرد اصول حقوق مسافرین
- رعایت عدالت و انصاف بین مسافران


بخشنامه های خطوط هوایی داخلی و خارجی
- بخشنامه های خطوط هوایی داخلی
- بخشنامه های خطوط هوایی خارجی
- رعایت اصول حقوق مسافرین
- لزوم توجه به وضعیت مسافران ویژه مانند کودکان، زنان باردار، افراد دارای بیماری های خاص Special Passengers , Air Travelers with Disabilities
- حفظ محیط زیست از طریق استفاده از سیستم اینترنتی و حذف کاغذ


برقراری ارتباط با شرکت های هوایی داخلی و خارجی
- اطلاع از وضعیت سهمیه بلیط آژانس های هواپیمایی
- اطلاع از سهمیه بلیط های تخفیف دار TD tickets
- درخواست سهمیه بلیط آژانس
- درخواست سهمیه بلیط های تخفیف دار TD
- رعایت اصول اخلاق حرفه ای

آموزشگاه کارمند فروش بلیط پیشرفته

whatsapp