شهریه ثبت نام دوره های آموزش گردشگری و هتلداری فنی و حرفه ای

آموزش دروس اخذ دیپلم گردشگری
تاریخ شروع: غیرحضوری
روزهای برگزاری: غیرحضوری
ساعت برگزاری: غیرحضوری
مدت دوره: 3 تا 6 ماه
ظرفیت مانده: محدود
شهریه دوره: 16,500,000 تومان
امتیاز: تخفيف: 6٫000٫000 تومان
شهریه نهایی: 10,500,000 تومان
پیش پرداخت ثبت نام: 10,500,000 تومان
آموزشگاه گردشگری و هتلداری پایا
آموزش فن بیان و سخنوری + مهارتهای ارتباطی
تاریخ شروع: تیرماه 1403
روزهای برگزاری: دوشنبه و چهارشنبه
ساعت برگزاری: 18 تا 20
مدت دوره: 3 هفته
ظرفیت مانده: محدود
شهریه دوره: 3,950,000 تومان
امتیاز: تخفيف: 1٫000٫000 تومان
شهریه نهایی: 2,950,000 تومان
پرداخت نهایی: 2,950,000 تومان
آموزشگاه گردشگری و هتلداری پایا
آموزش فرانت آفیس هتل (کارمند پذیرش هتل)
تاریخ شروع: تیرماه 1403
روزهای برگزاری: پنجشنبه ها
ساعت برگزاری: 13:30 تا 16:30
مدت دوره: 2 هفته
ظرفیت مانده: محدود
شهریه دوره: 4,950,000 تومان
امتیاز: تخفيف: 1٫000٫000 تومان
شهریه نهایی: 3,950,000 تومان
پیش پرداخت: 950,000 تومان
آموزشگاه گردشگری و هتلداری پایا
آموزش راهنمای گردشگری فرهنگی
تاریخ شروع: غیرحضوری
روزهای برگزاری: غیرحضوری
ساعت برگزاری: غیرحضوری
مدت دوره: 1 ماه
ظرفیت مانده: محدود
شهریه دوره: 2,750,000 تومان
امتیاز: تخفيف: 1٫000٫000 تومان
شهریه نهایی: 1,750,000 تومان
پرداخت نهایی: 1,750,000 تومان
آموزشگاه گردشگری و هتلداری پایا
آموزش راهنمای گردشگری سلامت
تاریخ شروع: غیرحضوری
روزهای برگزاری: غیرحضوری
ساعت برگزاری: غیرحضوری
مدت دوره: 1 ماه
ظرفیت مانده: محدود
شهریه دوره: 2,750,000 تومان
امتیاز:
شهریه نهایی: 1,750,000 تومان
پرداخت نهایی: 1,750,000 تومان
آموزشگاه گردشگری و هتلداری پایا
آموزش راهنمای گردشگری محلی (تهران)
تاریخ شروع: غیرحضوری
روزهای برگزاری: غیرحضوری
ساعت برگزاری: غیرحضوری
مدت دوره: 1 ماه
ظرفیت مانده: محدود
شهریه دوره: 2,750,000 تومان
امتیاز: تخفيف: 1٫000٫000 تومان
شهریه نهایی: 1,750,000 تومان
پرداخت نهایی: 1,750,000 تومان
آموزشگاه گردشگری و هتلداری پایا
آموزش راهنمای موزه
تاریخ شروع: غیرحضوری
روزهای برگزاری: غیرحضوری
ساعت برگزاری: غیرحضوری
مدت دوره: 1 ماه
ظرفیت مانده: محدود
شهریه دوره: 2,750,000 تومان
امتیاز: تخفيف: 1٫000٫000 تومان
شهریه نهایی: 1,750,000 تومان
پرداخت نهایی: 1,750,000 تومان
آموزشگاه گردشگری و هتلداری پایا
آموزش راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم)
تاریخ شروع: غیرحضوری
روزهای برگزاری: غیرحضوری
ساعت برگزاری: غیرحضوری
مدت دوره: 1 ماه
ظرفیت مانده: محدود
شهریه دوره: 2,750,000 تومان
امتیاز: تخفيف: 1٫000٫000 تومان
شهریه نهایی: 1,750,000 تومان
پرداخت نهایی: 1,750,000 تومان
آموزشگاه گردشگری و هتلداری پایا
آموزش راهنمای عمومی گردشگری
تاریخ شروع: غیرحضوری
روزهای برگزاری: غیرحضوری
ساعت برگزاری: غیرحضوری
مدت دوره: 1 ماه
ظرفیت مانده: محدود
شهریه دوره: 2,750,000 تومان
امتیاز: تخفيف: 1٫000٫000 تومان
شهریه نهایی: 1,750,000 تومان
پرداخت نهایی: 1,750,000 تومان
آموزشگاه گردشگری و هتلداری پایا
آموزش مدیر هتل
تاریخ شروع:
روزهای برگزاری:
ساعت برگزاری:
مدت دوره:
ظرفیت مانده: ظرفیت تکمیل
شهریه دوره: 0 تومان
امتیاز:
شهریه نهایی: 0 تومان
پرداخت نهایی: 0 تومان
آموزشگاه گردشگری و هتلداری پایا
آموزش مدیر هتل
تاریخ شروع: اختیاری
روزهای برگزاری: اختیاری
ساعت برگزاری: اختیاری
مدت دوره: 2 هفته
ظرفیت مانده: محدود
شهریه دوره: 6,950,000 تومان
امتیاز: تخفيف: 1٫000٫000 تومان
شهریه نهایی: 5,950,000 تومان
پیش پرداخت: 950,000 تومان
آموزشگاه گردشگری و هتلداری پایا
آموزش کارمند پذیرش هتل (فرانت آفیس هتل)
تاریخ شروع: اختیاری
روزهای برگزاری: اختیاری
ساعت برگزاری: اختیاری
مدت دوره: 4 جلسه
ظرفیت مانده: محدود
شهریه دوره: 5,950,000 تومان
امتیاز:
شهریه نهایی: 4,950,000 تومان
پیش پرداخت: 950,000 تومان
آموزشگاه گردشگری و هتلداری پایا
آموزش راهنمای گردشگری فرهنگی
تاریخ شروع: اختیاری
روزهای برگزاری: اختیاری
ساعت برگزاری: اختیاری
مدت دوره: 2 هفته
ظرفیت مانده: محدود
شهریه دوره: 0 تومان
امتیاز:
شهریه نهایی: 0 تومان
پرداخت نهایی: 0 تومان
آموزشگاه گردشگری و هتلداری پایا
آموزش راهنمای گردشگری سلامت
تاریخ شروع: اختیاری
روزهای برگزاری: اختیاری
ساعت برگزاری: اختیاری
مدت دوره: 2 هفته
ظرفیت مانده: محدود
شهریه دوره: 0 تومان
امتیاز:
شهریه نهایی: 0 تومان
پرداخت نهایی: 0 تومان
آموزشگاه گردشگری و هتلداری پایا
آموزش راهنمای گردشگری محلی (تهران)
تاریخ شروع: اختیاری
روزهای برگزاری: اختیاری
ساعت برگزاری: اختیاری
مدت دوره: 2 هفته
ظرفیت مانده: محدود
شهریه دوره: 0 تومان
امتیاز:
شهریه نهایی: 0 تومان
پرداخت نهایی: 0 تومان
آموزشگاه گردشگری و هتلداری پایا
آموزش راهنمای موزه
تاریخ شروع: اختیاری
روزهای برگزاری: اختیاری
ساعت برگزاری: اختیاری
مدت دوره: 2 هفته
ظرفیت مانده: محدود
شهریه دوره: 0 تومان
امتیاز:
شهریه نهایی: 0 تومان
پرداخت نهایی: 0 تومان
آموزشگاه گردشگری و هتلداری پایا
آموزش راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم)
تاریخ شروع: اختیاری
روزهای برگزاری: اختیاری
ساعت برگزاری: اختیاری
مدت دوره: 2 هفته
ظرفیت مانده: محدود
شهریه دوره: 0 تومان
امتیاز:
شهریه نهایی: 0 تومان
پرداخت نهایی: 0 تومان
آموزشگاه گردشگری و هتلداری پایا
آموزش راهنمای عمومی گردشگری
تاریخ شروع: اختیاری
روزهای برگزاری: اختیاری
ساعت برگزاری: اختیاری
مدت دوره: 2 هفته
ظرفیت مانده: محدود
شهریه دوره: 0 تومان
امتیاز:
شهریه نهایی: 0 تومان
پرداخت نهایی: 0 تومان
آموزشگاه گردشگری و هتلداری پایا
نظرات دیگران درباره آموزشگاه گردشگری و هتلداری پایا

ثبت نام دوره های هتلداری آموزشگاه هتلداری پایا

ردیف دوره های هتلداری کد استاندارد پیشنیاز شهریه مصوب گواهینامه لینک ثبت نام
۱

آموزش کارمند پذیرش هتل (فرانت آفیس)

3-94/27/1/2 دیپلم + مدرک ICDL تماس دیپلم کار و دانش ثبت نام
۲

آموزش اتاق دار هتل

5-40/54/1/2 پایان دوره اول متوسطه تماس دیپلم کار و دانش ثبت نام
۳

آموزش متصدی طبقات در هتل

5-40/29/1/2 دیپلم + مدرک ICDL + مدرک اتاقدار هتل تماس دیپلم کار و دانش ثبت نام
۴

آموزش آشپز هتل درجه دو

5-31/37/2/2 پایان دوره راهنمایی تماس دیپلم کار و دانش ثبت نام
۵

آموزش آشپز هتل درجه یک

5-31/37/1/2 دیپلم + مدرک آشپز هتل درجه2 تماس دیپلم کار و دانش ثبت نام
۶

آموزش قناد هتل

7-76/62/1/2 دیپلم تماس دیپلم کار و دانش ثبت نام
۷

آموزش سرپرست قنادی هتل

7-76/61/1/2 دیپلم + مدرک قناد هتل تماس دیپلم کار و دانش ثبت نام
۸

آموزش معاون کل آشپزخانه و قنادی هتل

5-31/23/1/2 دیپلم + مدرک آشپز هتل درجه1 + قناد هتل تماس دیپلم کار و دانش ثبت نام
۹

آموزش سرآشپز کل آشپزخانه و قنادی هتل

5-31/22/1/2 دیپلم + مدرک آشپز هتل + قناد هتل تماس دیپلم کار و دانش ثبت نام
۱۰

آموزش متصدی البسه در هتل

5-60/16/1/2 دیپلم تماس دیپلم کار و دانش ثبت نام
۱۱

آموزش مدیریت هتل

141230590010001 کارشناسی کلیه دوره ها + مدرک ICDL تماس ارائه مدرک ثبت نام
۱۲

آموزش کارمند روابط عمومی هتل

422420590100001 پایان دوره اول متوسطه + مهارت زبان انگلیسی تماس ارائه مدرک ثبت نام
۱۳

آموزش مدیر بوم خانه های گردشگری

143930590010001 دیپلم + مدرک راهنمایی عمومی گردشگری تماس ارائه مدرک ثبت نام
۱۴

آموزش کارمند فروش و بازاریابی هتل

243130590010001 دیپلم + مدرک ICDL تماس ارائه مدرک ثبت نام
۱۵

آموزش کارمند اطلاعات هتل

422420590050001 پایان دوره اول متوسطه + مدرک ICDL تماس ارائه مدرک ثبت نام
۱۶

آموزش کارمند رزرواسیون هتل

422420590090001 پایان دوره اول متوسطه + مدرک ICDL تماس ارائه مدرک ثبت نام
۱۷

آموزش صندوقدار هتل

422420590040001 پایان دوره اول متوسطه + مدرک ICDL تماس ارائه مدرک ثبت نام
۱۸

آموزش زبان تخصصی هتلداری

422420590070011 کاردانی زبان انگیسی / کاردانی هتلداری یا گردشگری تماس ارائه مدرک ثبت نام
۱۹

آموزش کارمند پذیرش هتل (فرانت آفیس)

422420590070001 پایان دوره اول متوسطه + مهارت زبان انگلیسی تماس ارائه مدرک ثبت نام
۲۰

آموزش مدیر خانه داری هتل (مدیر اقامت)

515120590010001 کاردانی + مدرک معاون خانه داری هتل تماس ارائه مدرک ثبت نام
۲۱

آموزش معاون خانه داری هتل

515120590020001 دیپلم + مدرک متصدی طبقات در هتل تماس ارائه مدرک ثبت نام
۲۲

آموزش متصدی طبقات در هتل

422420590130001 پایان دوره اول متوسطه+مدرک اتاقدار هتل+ICDL+زبان تماس ارائه مدرک ثبت نام
۲۳

آموزش اتاق دار هتل

422420590010001 پایان دوره اول متوسطه تماس ارائه مدرک ثبت نام
۲۴

آموزش سر میزبان روم سرویس

422420590020001 پایان دوره اول متوسطه + مدرک سرپرست رستوران هتل تماس ارائه مدرک ثبت نام
۲۵

آموزش کارمند راهنمای میهمان و چمدانبر

422420590080001 پایان دوره اول متوسطه + مدرک ICDL تماس ارائه مدرک ثبت نام
۲۶

آموزش انباردار هتل

432120590010001 پایان دوره اول متوسطه تماس ارائه مدرک ثبت نام
۲۷

آموزش نظافتچی هتل

911210590010001 پایان دوره اول متوسطه تماس ارائه مدرک ثبت نام
۲۸

آموزش متصدی البسه در هتل

422420590120001 پایان دوره اول متوسطه تماس ارائه مدرک ثبت نام
۲۹

آموزش متصدی لباسشویی در هتل (لاندری)

815720590010001 دیپلم تماس ارائه مدرک ثبت نام
۳۰

آموزش فنون پذیرایی و تشریفات

513120590010021 پایان دوره اول متوسطه تماس ارائه مدرک ثبت نام
۳۱

آموزش متصدی خدمات مجالس

333230590020001 دیپلم تماس ارائه مدرک ثبت نام
۳۲

آموزش برنامه ریز جشن ها و تشریفات

333230590010001 دیپلم + مدرک متصدی خدمات مجالس تماس ارائه مدرک ثبت نام
۳۳

آموزش رفتار با میهمان در هتل

513120590010011 دیپلم تماس ارائه مدرک ثبت نام
۳۴

آموزش میز آرای هتل

513220590030001 پایان دوره اول متوسطه تماس ارائه مدرک ثبت نام
۳۵

آموزش متصدی کافی شاپ در هتل

513220590020001 پایان دوره اول متوسطه تماس ارائه مدرک ثبت نام
۳۶

آموزش مشاوره طراحی و راه اندازی کافی شاپ

141230590010011 دیپلم تماس ارائه مدرک ثبت نام
۳۷

آموزش سرپرست رستوران هتل

422420590030001 پایان دوره اول متوسطه + مدرک سر میزبان رستوران هتل تماس ارائه مدرک ثبت نام
۳۸

آموزش مدیر غذا و نوشابه هتل

141230590020001 دیپلم + مدرک ICDL تماس ارائه مدرک ثبت نام
۳۹

آموزش سر میزبان رستوران هتل

513220590010001 دیپلم + مدرک میزبان رستوران هتل تماس ارائه مدرک ثبت نام
۴۰

آموزش میزبان رستوران هتل

513120590010001 دیپلم + مدرک کمک میزبان رستوران هتل تماس ارائه مدرک ثبت نام
۴۱

آموزش کمک میزبان رستوران هتل

524320590010001 دیپلم تماس ارائه مدرک ثبت نام
۴۲

آموزش معاون کل آشپزخانه و قنادی هتل

343430590020001 دیپلم + مدرک آشپز هتل درجه 1 و قناد هتل تماس ارائه مدرک ثبت نام
۴۳

آموزش سر آشپز کل آشپزخانه و قنادی هتل

343430590010001 دیپلم + مدرک معاون کل آشپزخانه و قنادی هتل تماس ارائه مدرک ثبت نام
۴۴

آموزش آشپز هتل درجه یک

512020590010001 پایان دوره اول متوسطه + مدرک آشپز هتل درجه دو تماس ارائه مدرک ثبت نام
۴۵

آموزش آشپز هتل درجه دو

512020590020001 پایان دوره اول متوسطه تماس ارائه مدرک ثبت نام
۴۶

آموزش سرپرست قنادی هتل

751220590020001 پایان دوره اول متوسطه + مدرک قناد هتل تماس ارائه مدرک ثبت نام
۴۷

آموزش قنادی هتل

751220590010001 پایان دوره اول متوسطه تماس ارائه مدرک ثبت نام
۴۸

آموزش قصابی هتل

751120590010001 پایان دوره اول متوسطه تماس ارائه مدرک ثبت نام
منبع: آموزشگاه گردشگری و هتلداری پایا

شهریه دوره های گردشگری و هتلداری آموزشگاه های فنی و حرفه ای تهران|شهریه دوره های هتلداری|شهریه دوره های فنی حرفه ای|ثبت نام دوره های فنی حرفه ای|شهریه آموزش راهنمای عمومی گردشگری|شهریه آموزش تورلیدری|شهریه آموزش راهنمای طبیعت گردی|شهریه آموزش اکوتوریسم|شهریه آموزش راهنمای موزه|شهریه آموزش راهنمای گردشگری محلی|شهریه آموزش راهنمای گردشگری فرهنگی|شهریه آموزش راهنمای گردشگری سلامت|شهریه آموزش منشیگری حرفه ای|شهریه آموزش رییس دفتری حرفه ای|شهریه آموزش فن بیان و سخنوری|شهریه آموزش فنون مذاکره حرفه ای|شهریه آموزش زبان تخصصی گردشگری|آموزش مدیریت هتل|آموزش کارمند روابط عمومی هتل|آموزش مدیر بوم خانه های گردشگری|آموزش کارمند فروش و بازاریابی هتل|آموزش کارمند اطلاعات هتل|آموزش کارمند رزرواسیون هتل|آموزش صندوقدار هتل|آموزش زبان تخصصی هتلداری|آموزش کارمند پذیرش هتل (فرانت آفیس)|آموزش مدیر خانه داری هتل (مدیر اقامت)|آموزش معاون خانه داری هتل|آموزش متصدی طبقات در هتل|آموزش اتاق دار هتل|آموزش سر میزبان روم سرویس|آموزش کارمند راهنمای میهمان و چمدانبر|آموزش انباردار هتل|آموزش نظافتچی هتل|آموزش متصدی البسه در هتل|آموزش متصدی لباسشویی در هتل (لاندری)|آموزش فنون پذیرایی و تشریفات|آموزش متصدی خدمات مجالس|آموزش برنامه ریز جشن ها و تشریفات|آموزش رفتار با میهمان در هتل|آموزش میز آرای هتل|آموزش متصدی کافی شاپ در هتل|آموزش مشاوره طراحی و راه اندازی کافی شاپ|آموزش سرپرست رستوران هتل|آموزش مدیر غذا و نوشابه هتل|آموزش سر میزبان رستوران هتل|آموزش میزبان رستوران هتل|آموزش کمک میزبان رستوران هتل|آموزش معاون کل آشپزخانه و قنادی هتل|آموزش سرآشپز کل آشپزخانه و قنادی هتل|آموزش آشپز هتل|آموزش سرپرست قنادی هتل|آموزش قنادی هتل|آموزش قصابی هتل

whatsapp